Privacy statement

Inleiding

Rogier van Oosterhout neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is Rogier van Oosterhout?

Rogier van Oosterhout is een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18073116. Rogier van Oosterhout is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rogier van Oosterhout de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Rogier van Oosterhout jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Rogier van Oosterhout persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Rogier van Oosterhout voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Rogier van Oosterhout worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie
Doeleinde:

Het maken van een goede anamnese en minimaal verslag van de sessie op papier voor goede opvolging. 

Gegevens:

Voor hypnotherapiebehandelingen is het, naast de NAW-gegevens, bijvoorbeeld nodig om van de cliënt te weten met welke hulpvraag hij/zij komt, of er in de reguliere zorg andere oorzaken voor de klachten zijn uitgesloten en of hij/zij eerdere ervaringen heeft met hypnotherapie om zorgvuldig te werk te kunnen gaan en de behandelingen gericht in te zetten. Er wordt minimaal dossier bijgehouden over de ingezette technieken en suggesties of gebruikte scipts om eventuele vervolgsessies een goede opvolging te laten zijn. 

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming 

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?


Rogier van Oosterhout heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Rogier van Oosterhout over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Rogier van Oosterhout. Je kunt verzoeken dat Rogier van Oosterhout je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Rogier van Oosterhout de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. 

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Rogier van Oosterhout of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Rogier van Oosterhout de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. 

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Rogier van Oosterhout je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Rogier van Oosterhout

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Rogier van Oosterhout zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Rogier van Oosterhout een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Rogier van Oosterhout je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Rogier van Oosterhout verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Rogier van Oosterhout je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Rogier van Oosterhout jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.